459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Touretteův syndrom

Popis Tourettova syndromu

Fyziologie (jak to má fungovat)

Bazální ganglia jsou oblastí mozku zodpovědnou za průběh a koordinaci pohybu a jeho dodržení. Zodpovídají také za pohybové stereotypy, jako je například chůze. Hlavním nervovým mediátorem (neurotransmiterem, přenašečem mezi nervovými buňkami) umožňujícím přenos informací mezi nervovými buňkami bazálních ganglií je dopamin.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Tourretův syndrom je dědičné neuropsychické onemocnění projevující se již v dětství. Porušena je produkce neurotransmiteru dopaminu v bazálních gangliích, která má za následek stereotypní (opakující se) aktivaci svalů a vznik tiků. Onemocnění bývá často spojeno s dalšími onemocněními jako je hyperaktivita (ADHD) nebo obsedantně kompulzivní porucha.

Příčiny

  • přesná příčina není známa
  • porucha produkce dopaminu v mozku

Příznaky

Hlavním příznakem jsou pohybové, případně i zvukové tiky dětí. Tiky mohou být jednoduché, například mrkání oka, nebo komplexní (podupávání, plácání rukou, trhání hlavou s grimasami).

Zvukové tiky vznikají díky stahu hlasivkových svalů a mají podobu hvízdání, chrochtání, štěkání. Tiky lze částečně ovlivnit vůlí, ale nutkání a tenze svalů zůstává, což při velkém nashromáždění má za následek prudké uvolnění a salvu tiků rychle jdoucích za sebou.

Stres výrazně snižuje schopnost ovlivnění tiků.

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Onemocnění nelze úplně vyléčit, lze pouze zmírnit tiky výchovou a režimovými opatřeními. Předchází se stresovým situacím. S výhodou se používá psychoterapie.

Léky

Farmakoterapie (antipsychotika) je volena, pokud tiky omezují běžný život pacienta, přičemž tiky nevymizí, ale sníží se jejich intenzita.

Byliny

Byliny podle lidového léčení

(Informační zdroje stránky)